Statut

Statut „Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a` Paulo”

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

„Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a` Paulo” w Polsce zwane dalej Konferencją jest organizacją ludzi świeckich powstałą w Paryżu. Konferencja jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia pod  nazwą Confederation Internationale Societe de Saint-Vincent de Paul we Francji w Paryżu.

§ 2.

Konferencja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia  07 kwietnia 1989 r. Konferencja prowadzi działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz może prowadzić działalność gospodarczą  na cele charytatywne zgodnie ze Statutem.

§ 3.

 1. Terenem działania Konferencji jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą  Zarządu Głównego Konferencji  jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Radna 14.

§ 4.

 1.   Członkowie Konferencji  działając na terenie kraju mają prawo tworzenia Jednostek Terenowych posiadających osobowość prawną lub nie posiadających osobowości prawnej.
 2.   Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej  ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3.   Konferencja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 4.   Moderatorem Krajowym Konferencji jest duszpasterz mianowany przez Wyższego Przełożonego Księży Misjonarzy.

§ 5.

Konferencja może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II. Cele Konferencji i sposoby ich realizacji.

§ 6.

Celem Konferencji jest:

 1. Świadczenie miłosierdzia i wszelkiego rodzaju pomocy potrzebującym w oparciu o naukę katolicką i w duchu św. Wincentego a` Paulo oraz błogosławionego Fryderyka Ozanama.
 2. Pogłębianie życia duchowego członków Konferencji poprzez służbę ubogim i cierpiącym bez względu na ich pochodzenie, środowisko, przekonania i religię.
 3. Niesienie pomocy duchowej i materialnej ludziom ubogim i cierpiącym w oparciu o środki materialne będące wynikiem działalności charytatywnej, w tym gospodarczej.
 4. Obrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
 5. Udzielanie wszechstronnej pomocy Konferencjom powstającym w terenie.
 6. Wspieranie rodzin w sprawowaniu ich podstawowych funkcji.
 7. Pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, w tym spowodowanej uzależnieniami i przemocą w rodzinie oraz wyrównywanie szans tych osób – wdrażanie zachowań w kierunku prawidłowego pełnienia ról społecznych, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, wdrażanie do wyboru zdrowego stylu życia.
 8. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, socjoterapeutycznej.
 9. Wychowywanie „do kultury, jak i przez kulturę”.

§ 7.

Konferencja realizuje swoje cele poprzez:

 1.   Odwiedzanie ubogich i chorych.
 2.   Organizowanie i prowadzenie domów dziennego pobytu, świetlic i domów dziecka.
 3.   Ścisłą współpracę z innymi Konferencjami o tych samych celach działania.
 4.   Współpracę z Kościołem i innymi organizacjami zajmującymi się pomocą ubogim i cierpiącym.
 5.   Prowadzenie działalności wychowawczej w dziedzinie kultury duchowej i wychowania fizycznego poprzez organizowanie programów pielęgnujących wartości chrześcijańskie, kulturę i tradycję narodów oraz zdrowia i sprawności fizycznej dziecka.
 6.   Uwrażliwianie społeczeństwa na sprawy osób cierpiących i potrzebujących w duchu wzajemnej życzliwości, szczególnie za pomocą mediów.
 7.   Budzenie postawy poszanowania godności każdego człowieka.
 8.   Medialne oddziaływanie w celu przygotowania każdego człowieka do życia w społeczeństwie.
 9.   Wykonywanie innych prac związanych z działalnością charytatywną Konferencji.
 10. Organizowanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, zaocznych i wieczorowych, uczelni wyższych, studiów policealnych, studiów  podyplomowych, zakładów opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i  współpraca z hospicjum.
 11. Realizację programów wychowawczych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych.
 12. Organizowanie imprez oraz wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniami i przemocą.
 13. Organizowanie przedsięwzięć artystycznych służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców (społeczeństwa) i popularyzacji różnych dziedzin sztuki.

Rozdział III. Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 8.

 1.   Członkiem Konferencji może zostać pełnoletnia osoba fizyczna oraz małoletni od lat 16 z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” na podstawie pisemnej deklaracji.
 2.   Uchwałę o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Jednostki Terenowej.
 3.   Członkowie dzielą się na członków czynnych, wspierających i honorowych.

§ 9.

 1.   Prawa członków czynnych Konferencji:
  • 1) czynne i bierne prawo wyborcze, 
  • 2) głos stanowiący w Zgromadzeniu  Delegatów Konferencji,
  • 3) prawo zgłaszania wniosków związanych z działalnością Konferencji,
  • 4) prawo do przeglądania sprawozdań z działalności Konferencji,
  • 5) korzystanie ze środków technicznych i kulturowych będących w dyspozycji Konferencji.
 2. Obowiązki członka Konferencji:
  • 1) przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał władz i regulaminów wewnętrznych,
  • 2) aktywny udział w realizowaniu  celów Konferencji,
  • 3) zdawanie sprawozdań ze swojej działalności,
  • 4) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 10.

Członkiem wspierającym Konferencji może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Konferencji, deklarująca pomoc finansową lub rzeczową, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Jednostki Terenowej.

§ 11.

  Prawa członków wspierających:

 1. Zgłaszanie wniosków i postulatów do działalności Konferencji.
 2. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Konferencji przez swego przedstawiciela.

§ 12.

 1.   Członkiem honorowym Konferencji może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych. Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
 2.   Członek honorowy posiada prawa określone w § 8 ust. 1 Statutu, a ponadto  jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 13.

 1.   Utrata członkostwa następuje poprzez:
  • 1)  zgłoszenie dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi Jednostki Terenowej,
  • 2)  skreślenie uchwałą Zarządu  Jednostki Terenowej z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
  • 3)  wykluczenie uchwałą Zarządu Jednostki Terenowej na jej wniosek za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał władz lub działanie na szkodę  Konferencji.
 2. Od uchwały Zarządu Jednostki Terenowej o skreśleniu przysługuje członkowi prawo     odwołania do Zgromadzenia Delegatów w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Rozdział IV. Władze Konferencji.

§ 14.

 1.   Władzami Konferencji są:
  • 1)  Zgromadzenie Delegatów,
  • 2)  Zarząd Główny,
  • 3)  Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Konferencji. Wyboru delegatów dokonują Jednostki Terenowe w liczbie dwóch lub trzech delegatów z każdej Jednostki.
 3. Czas trwania mandatu delegata wynosi 5 lat  i kończy się  wyborem nowych delegatów. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji lub odwołania przez Zgromadzenie Jednostki Terenowej, która wybrała delegata. Na miejsce delegata, który utracił mandat wprowadza się do końca kadencji członka danej Jednostki Terenowej, który w wyborach delegatów uzyskał największą ilość głosów po osobach wybieranych przez tę jednostkę.
 4.   Kadencja władz wybieralnych  Konferencji trwa 5 lat.

§ 15.

Do kompetencji Zgromadzenia Delegatów należy:

 1.   Wybór i odwoływanie Zarządu Głównego.
 2.   Wybór i odwoływanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 3.   Zatwierdzanie planów pracy i budżetu Zarządu Głównego obejmujących plany pracy i budżety Jednostek Terenowych nie posiadających osobowości prawnej.
 4.   Zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Głównego obejmujących sprawozdania merytoryczne i finansowe Jednostek Terenowych nie posiadających osobowości prawnej.
 5.   Uchwalanie regulaminów wewnętrznych działalności dla Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Zgromadzenia Delegatów.
 6.   Udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu  na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7.   Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
 8.   Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Konferencji.
 9.   Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Konferencji.

§ 16.

 1. Uchwały władz Konferencji  podejmowane są 51% większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Jeżeli w terminie oznaczonym  nie zbierze się wymagana liczba delegatów Zarząd  Główny  zwołuje ponownie Zgromadzenie Delegatów w drugim terminie, najdalej w ciągu 14 dni. Uchwały Zgromadzenia Delegatów podjęte w drugim terminie są prawomocne, bez względu na liczbę obecnych delegatów.

§ 17.

 1.   Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Konferencji i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2.   Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Główny jeden raz w roku.
 3.   Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
  • 1)  z  inicjatywy własnej,
  • 2)  na pisemny wniosek  co najmniej 1/3 ogółu liczby Jednostek Terenowych,
  • 3)  na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 4.   Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów winno zostać zwołane w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku, żądania lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18.

O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia pisemnie wszystkich Delegatów na 14 dni  przed terminem obrad.

§19.

W Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:

 1.   Z głosem stanowiącym:
  • 1)  delegaci Jednostek Terenowych,
  • 2)  członkowie Zarządu Głównego,
  • 3) członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 2. Z głosem doradczym:
  • osoby zaproszone.

§ 20.

 1.   Zarząd Główny Konferencji jest najwyższym organem wykonawczym między Zgromadzeniami Delegatów i składa się z 6 członków wybranych z Delegatów Jednostek Terenowych na okres 5 lat.
 2.   Zarząd Główny na swym pierwszym posiedzeniu konstytuuje się wybierając spośród siebie Prezydium:
  • 1)  przewodniczącego,
  • 2)  2 wiceprzewodniczących,
  • 3)  sekretarza,
  • 4)  skarbnika.
 3. W zebraniach Zarządu Głównego udział bierze Moderator Krajowy z głosem doradczym.
 4. Tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu Głównego.

§ 21.

 Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Wykonywanie uchwał wynikających ze Statutu oraz uchwał i regulaminów uchwalonych  przez Zgromadzenie Delegatów.
 2. Reprezentowanie Konferencji na zewnątrz i działanie w jej imieniu.
 3. Zarządzanie majątkiem i   finansami Konferencji.
 4. Realizacja współpracy Konferencji z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 5. Opracowywanie planów pracy i budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Głównego obejmujących plany pracy i budżety oraz sprawozdania merytoryczne i finansowe Jednostek Terenowych nie mających osobowości prawnej.
 6. Zawieszanie wykonania na okres do najbliższego posiedzenia Zgromadzenia Delegatów sprzecznych z prawem i Statutem uchwał Jednostek Terenowych.
 7.  Podejmowanie uchwał w sprawach nabywania nieruchomości.
 8.  Przejmowanie darowizn i zapisów.
 9.  Powoływanie Jednostek Terenowych.

§ 22.

 1.   Zarząd Główny może zostać odwołany na skutek nie wywiązania się z obowiązków określonych w niniejszym Statucie. Odwołanie Zarządu Głównego z powyższych przyczyn może dokonać Zgromadzenie Delegatów w liczbie co najmniej połowy delegatów.
 2.   W przypadku ustąpienia  w czasie trwania kadencji członków Zarządu Głównego, przysługuje mu prawo  uzupełnienia składu w drodze dodatkowych wyborów.
 3. Członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a` Paulo nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23.

 1.   Główna Komisja Rewizyjna jest organem  kontroli wewnętrznej  i składa się z 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa Regulamin Głównej  Komisji  Rewizyjnej. Kadencja Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. W przypadku ustąpienia części członków podczas trwania kadencji Główna Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład   w drodze dodatkowych wyborów.
 2.   Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  • 1)  kontrola co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności Zarządu Głównego,
  • 2)  składanie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu Delegatów,
  • 3)  prowadzenie kontroli gospodarki finansowej Jednostek Terenowych samodzielnie lub przy współpracy Komisji Rewizyjnych tych Jednostek,
  • 4)  sprawowanie nadzoru nad Komisjami Rewizyjnymi Jednostek Terenowych, przy czym przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, albo wyznaczony przez niego członek, mają prawo w każdej chwili do wglądu we wszystkie księgi oraz mogą żądać wyjaśnień, koniecznych przy spełnianiu swoich funkcji,
  • 5)  wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego.
 3.   Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a`Paulo:
  • 1) nie mogą być członkami Zarządu Głównego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a`Paulo nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V. Jednostki Terenowe.

§ 24.

 1. Do powołania Jednostek Terenowych posiadających osobowość prawną wymagana jest liczba co najmniej 8 członków.
 2. Do powołania Jednostek Terenowych nie posiadających osobowości prawnej wymagana jest liczba od 6 do 7 członków.

§ 25.

Władzami Jednostek Terenowych są:

 1.   Walne Zgromadzenie.
 2.   Zarząd Jednostki Terenowej.
 3.   Komisja Rewizyjna.

§ 26.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1.   Ustalanie programu działalności Jednostki Terenowej zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Delegatów i Zarządu Głównego Konferencji.
 2.   Wybór i odwołanie Zarządu Jednostki Terenowej i Komisji Rewizyjnej.
 3.   Jednostki Terenowe w zależności od tego czy uzyskały lub nie osobowość prawną posiadają uprawnienia do:
  • opiniowania planów pracy, budżetów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych opracowanych przez Zarządy Jednostek Terenowych nie posiadających osobowości prawnej celem przyjęcia i włączenia do sprawozdania Zarządu Głównego,
  • zatwierdzania planów pracy, budżetów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych opracowanych przez Zarządy Jednostek Terenowych posiadających osobowość prawną.
 4.   Przyjmowanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej.
 5.   Podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Jednostki Terenowej.
 6.   Załatwianie wniosków przedstawionych przez Zarząd Jednostki Terenowej, Komisję Rewizyjną i członków.
 7.   Wybór delegatów na Zgromadzenie Delegatów Konferencji.
 8.   Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 9.   Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Jednostki Terenowej Konferencji.

§ 27.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane uchwałą Zarządu Jednostki Terenowej podjętej:

 1.   Z własnej inicjatywy.
 2.   Na polecenie Zarządu Głównego.
 3.   Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogółu członków Jednostki Terenowej.

§ 28.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane uchwałą Zarządu Jednostki Terenowej lub na polecenie Zarządu Głównego, jeżeli przemawiają za tym specjalne okoliczności, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogółu członków Jednostki Terenowej.

§ 29.

 1.   Walne Zgromadzenie Jednostki Terenowej zwoływane jest jeden raz w roku.
 2.   Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd Jednostki Terenowej składający się z 3 – 6 członków i Komisję Rewizyjną składającą się z 3 – 5 członków na okres 5 lat. W przypadku ustąpienia pewnej części członków Zarządu Jednostki Terenowej  lub Komisji Rewizyjnej dokonuje się uzupełnienia członków wymienionych władz w drodze dodatkowych wyborów.
 3.   W obradach Walnego Zgromadzenia Jednostki Terenowej biorą udział  z głosem doradczym Ksiądz Opiekun mianowany przez Moderatora Krajowego i zaproszeni Goście.

§ 30.

 1.   Uchwały Walnego Zgromadzenia Jednostki Terenowej przy co najmniej 1/2 liczby członków Jednostki Terenowej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli w terminie oznaczonym nie zbierze się wymagana liczba członków Zarząd Jednostki Terenowej zwołuje ponowne Walne Zgromadzenie Jednostki Terenowej w drugim terminie, najdalej w ciągu 14 dni. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.
 2.   Uchwały Walnego Zgromadzenia Jednostki Terenowej w ciągu 14 dni od ich podjęcia przesyłane są do Zarządu Głównego.

§ 31.                                                       

Zarząd Główny może unieważnić uchwałę Walnego Zgromadzenia Jednostki Terenowej, jeżeli:

 1.   Jest ona niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.
 2.   Grozi Konferencji poważną szkodą materialną lub moralną.

§ 32.

Zarząd Jednostki Terenowej wybiera ze swojego grona:

 1.   Przewodniczącego.
 2.   Sekretarza.
 3.   Skarbnika.

W Jednostkach Terenowych posiadających osobowość prawną dodatkowo wybiera się wiceprzewodniczącego.

Tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa Regulamin Zarządu.

Członkami Zarządu Jednostki Terenowej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 33.

Do zakresu działania Zarządu Jednostki Terenowej należy:

 1.   Kierowanie całością prac Jednostki Terenowej.
 2.   Reprezentowanie Jednostki Terenowej Konferencji na zewnątrz.
 3.   Zarządzanie majątkiem i finansami Jednostki Terenowej.
 4.   Opracowywanie planów pracy i budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych.
 5.   Podejmowane uchwał w sprawach nabywania nieruchomości.
 6.   Przejmowanie darowizn i zapisów.

§ 34.

Zarząd Jednostki Terenowej może zostać odwołany na skutek nie wywiązywania się z obowiązków określonych w niniejszym Statucie. Odwołania Zarządu Jednostki Terenowej z powyższych przyczyn może dokonać Zgromadzenie Delegatów w liczbie co najmniej połowy Delegatów.

§ 35.

Komisja Rewizyjna jest organem Jednostki Terenowej, wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.

Członkami Komisji Rewizyjnej Jednostki Terenowej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Jednostki Terenowej:

 • 1) nie mogą być członkami Zarządu Jednostki Terenowej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 36.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1.   Kontrola co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności Zarządu.
 2.   Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
 3.   Prowadzenie kontroli gospodarki finansowej Jednostki Terenowej.
 4.   Wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Jednostki Terenowej.

Rozdział VI. Majątek Konferencji.

§ 37.

 1.   Majątek Konferencji powstaje:
  • 1)  ze składek członkowskich,
  • 2)  z darowizn,
  • 3)  ze spadków,
  • 4)  z zapisów,
  • 5)  z dochodów z własnej działalności,
  • 6)  z dochodów z działalności gospodarczej, jeżeli taką podejmie,
  • 7)  z dochodów z majątku Konferencji oraz z ofiarności publicznej.
 2. Konferencja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Konferencji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a`Paulo zwane dalej „organizacją” zabrania:
  • 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • 2)  przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • 3)  wykorzystywania majątku organizacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  • 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 4. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a` Paulo jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego stowarzyszenia, a cały dochód Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a` Paulo (nadwyżka przychodów nad kosztami) jest przekazywany na działalność pożytku publicznego.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

§ 38.

 1. Do reprezentowania Konferencji na zewnątrz i do składania w jej imieniu oświadczeń woli uprawniony jest samodzielnie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący  i Skarbnik Zarządu Głównego, z zastrzeżeniem ustępu 2.
 2. Do składania w imieniu Konferencji oświadczeń woli rodzących zobowiązania finansowe wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Skarbnika.
 3. Do reprezentowania Jednostki Terenowej Konferencji na zewnątrz i do składania w jej imieniu oświadczeń woli uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu Jednostki Terenowej, z zastrzeżeniem ustępu 4.
 4. Do składania w imieniu Jednostki Terenowej Konferencji oświadczeń woli rodzących zobowiązania finansowe wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Jednostki Terenowej, w tym Skarbnika.

§ 39.

Zmiana Statutu wymaga uchwały Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 40.

 1. Rozwiązanie Konferencji wymaga uchwały Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.